Claske Beertje v.d. Mollehoeve x Karst Chap Út It Hounen Hûs

Claske Beertje van de Mollehoeve
Roepnaam: Silke
Zwart-Wit (Bb)
19-05-2016
NHSB 3044969

Helaas door gezondheidsrisico’s is de dekgoedkeuring ingetrokken en zal er geen nestje komen tussen  Claske Beertje v.d. Mollehoeve en Karst Chap Út It Hounen Hûs. 

Karst Chap Út It Hounen Hûs
Roepnaam: Tjess
Bruin-Wit
23-02-2012
NHSB 2871522